1. Home
  2. Lipunan
  3. Imigrasyon

Saint John inilahad ang 10 taon na plano para i-recruit at i-retain ang mga imigrante

Naglalayon ang plano na pagandahin ang mga oportunidad sa trabaho at itaas ang kamalayan tungkol sa siyudad

Mga tao na nakaupo at nakatingin sa projector kung saan naka-flash ang isang presentation na pinamagatang 'Succeed and Stay Saint John Immigration Strategy 2022-2023.'

Tampok sa event ang isang panel discussion kasama ang researchers at consultants na tumulong sa pagdebelop ng Succeed and Stay report.

Litrato:  CBC News / Lane Harrison

RCI

Nais i-welcome ng lungsod ng Saint John sa New Brunswick ang 12,000 newcomers sa Saint John region sa susunod na dekada, ayon kay David Dobbelsteyn, ang acting director ng siyudad para sa paglago at pagpaplano sa komunidad.

Ibinahagi ni Dobbelsteyn ang layunin sa presentasyon ng bagong 10 taon na immigration strategy ng siyudad sa Saint John Trade & Convention Centre noong Martes.

Ito ay isang paraan para sa ating siyudad at mas malaking rehiyon na ipaalam sa ating probinsyal at pederal na counterparts na tayo ay willing at handang tumanggap ng mas maraming newcomers, ani Dobbelsteyn sa isang interbyu.

Pero, ipapaalam din natin sa ating newcomer community: ikaw ay welcome dito. Nais namin na ikaw ay manatili rito at nais namin na ikaw ay magtagumpay.

Tampok sa event ang isang panel discussion kasama ang mga researcher at consultants na tumulong sa pagdebelop ng Succeed and Stay report, na inihanda ng lungsod at ng Saint John Local Immigration Partnership (LIP), isang inisyatiba sa komunidad.

Mga panelist sa entablado at ang mga taong nakaupo at nakikinig sa kanila.

Ang layunin ay gawin ang Saint John na pinaka-welcoming na komunidad sa Canada, sinabi ni John Collin, ang city manager ng Saint John, sa event.

Litrato: CBC News / Lane Harrison

Iniksamen ng report ang mga karanasan ng newcomers sa pagse-settle at pananatili sa Saint John na nakatulong sa pagbuo ng bagong 10 taon na estratehiya.

Ang kahalagahan ng trabaho sa pananatili

Ang trabaho ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nananatili ang mga newcomer sa Saint John, ani Mikael Hellstrom, ang co-investigator para sa Succeed and Stay report.

Ngunit ang kakulangan ng oportunidad ay isa ring dahilan kung bakit sila umaalis, aniya. Ang pagpapaganda ng mga oportunidad sa trabaho para sa newcomers ay isa sa apat na haligi ng sampung taon na estratehiya.

Isinagawa ng partnership ang isang survey sa mga newcomer, at nakatanggap ito ng 700 unique responses.

Sinabi ni Duyen Nguyen, ang principal investigator para sa Succeed and Stay report, na ang isang problema na nakita sa survey ay ang suitable employment. Kuwarenta porsyento ng mga respondent ay hindi makakuha ng trabaho na angkop sa kanilang skills at inaasahang suweldo.

Gayundin, limampu't apat na porsyento ng mga respondent ang naramdaman na kulang ang job opportunities sa Saint John.

Ang isang hamon na nadiskubre ni Hellstrom habang iniinterbyu ang mga newcomer noong 2020 ay mahirap para sa kanila ang matanggap sa trabaho na walang network.

Ang mga employer sa Saint John noong 2020 ay nag-aatubili na mag-hire ng isang tao na hindi nila kakilala, aniya.

Hindi lang iyong resumé, hindi sapat iyon. ‘Kilala ko ba itong tao na ito? Kilala ba siya ng aking pamilya? Iyong mga kaibigan ko ba sa high school kilala ang taong ito? Hindi, OK, hindi ko pipiliin ang taong ito’, ani Hellstrom

Ang pagbuwag sa sistema ay matatagalan, aniya.

Kasalukuyang nagdedebelop ng online training si Hellstrom para sa isang programa na magbibigay sa mga employer ng best practices para sa pagha-hire ng newcomers. Kabilang dito ang mga bagay tulad ng paano basahin ang resumes na mas patas at paano maa-identify ang biases na maaaring hindi alam ng isang tao na mayroon siya.

[At] paano mo mama-manage ang bias ng sa ganun hindi ito makaapekto sa hiring ng isang kandidato na magdadala ng malaking kapaki-pakinabang na karanasan at skills sa iyong trabaho, aniya.

Pagbabahagi sa mas magandang istorya ng Saint John

Upang i-recruit ang newcomers sa Saint John, ang siyudad ay magpopokus sa mas magandang pagbabahagi ng istorya ng Saint John, ani Dobbelsteyn.

Ang Saint John ay hindi Toronto. Wala kaming international name recognition, aniya.

Sinabi ni Dobbelsteyn na maraming newcomer na kinonsulta para sa report ay mula sa mas malalaking siyudad at sinabi na na-appreciate nila ang natural na kagandahan ng Saint John.

Sinabi ni Dobbelsteyn na ang siyudad ay makikipagtulungan sa probinsya ng New Brunswick para tiyakin na naibabahagi sa international recruitment events ang wastong paglalarawan sa inaalok ng Saint John.

It also means na dapat makipagtulungan sa mga employer, kaya kapag inaakit nila ang mga newcomer mula sa ibang probinsya at sa ibang bansa, ikinukuwento nila ang istorya tungkol sa quality of life na maaaring makamtan ng newcomers.

Isang artikulo ni Lane Harrison (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita