1. Home
  2. Politika
  3. Mga Probinsiyal na Eleksyon

Eleksyon sa Quebec 2022: Ang isyu ng edukasyon

Sa darating na Oktubre 3, magaganap ang ika-43 na general elections sa probinsya ng Quebec sa Canada

University of Montreal entrance sign.

Sa harap ng University of Montreal (archives).

Litrato: Getty Images / Josie_Desmarais

RCI

Ang general elections ay ang paghahalal ng Miyembro ng National Assembly (MNA) sa bawat 125 electoral divisions ng Quebec. Ang mga nahalal na opisyal ang kakatawan sa mga botante sa National Assembly.

Limang partido ang maglalaban-laban para sa mga puwesto na ito: Coalition Avenir Québec, Quebec Liberal Party, Québec Solidaire, Parti Québécois at Conservative Party of Quebec.

Ang kampanya ay nagsimula noong huling weekend ng Agosto at magtatagal ng 33 hanggang 39 na araw.

Kaya bago bumoto ang mga taga-Quebec kasama ang Filipino Quebecers, alamin ang plataporma ng bawat partido tungkol sa edukasyon dito.

Coalition Avenir Québec

Ang Coalition avenir Québec ay mag-i-invest ng dagdag na $2 bilyon sa susunod na apat na taon para i-renovate at i-update ang mga eskuwelahan, bukod sa $7 bilyon na isinantabi sa huling budget. Binaliktad ang naunang desisyon, nangako ang partido na magtatayo ng bagong high school sa Sherbrooke. Mag-i-invest ito ng $348 milyon sa vocational training upang makatulong na tugunan ang labour shortage, na may layunin na maka-graduate ang 30,000 pang tao para magtrabaho sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Papayagan nito ang Grade 9 na mga estudyante na tumanggap ng propesyonal na pagsasanay habang kinukuha ang general education diploma. Lilikha ito ng isang virtual platform para sa mga estudyante sa anumang rehiyon na nahihirapan academically na kumonsulta sa isang propesyonal.

Quebec Liberal Party

Ang Parti libéral du Québec ay mag-i-invest ng $4 bilyon para mapaganda ang air quality, i-renovate at magpatayo ng mga eskuwelahan. Dodoblehin nito ang supplement para sa pagbili ng school supplies, mula $108 hanggang $215 kada school-aged child. Mag-aalok ito ng tax credit na hanggang $500 upang makatulong sa gastos sa pribadong speech therapy, tutoring at iba pang mga serbisyo na hindi available sa mga eskuwelahan. Magbabayad ito ng hanggang $5,000 kada estudyante para sa libreng access sa isang concentration program tulad ng sports-études. Magha-hire ng mas maraming titser at mag-aalok ng mas maraming continuing education sa mga titser at ibang propesyonal. Papayagan nito ang Dawson College na muling ibalik (bagong window) ang expansion project.

Québec Solidaire

Ang Québec solidaire ay tataasan ang pondo para sa French-language CEGEPs at mga unibersidad, partikular sa mga malalayong rehiyon, at ilulunsad ang isang interregional exchange program para i-promote ang CEGEPs at mga unibersidad sa labas ng mga pangunahing siyudad. Aalisin nito ang lahat ng public school fees. Ia-update ang school curriculum upang sumalamin sa lived experience ng Indigenous people. Magha-hire ng sapat na propesyonal upang maabot ang mga espesyal na pangangailangan ng lahat ng mga estudyante, at ipapasa ang isang batas na nagpoprotekta sa mga intervention services mula sa funding cuts.

Parti Québécois

Ang Parti québécois ay maglulunsad ng isang parliamentary commission upang sumalamin sa estado ng edukasyon sa probinsya. Mas pagagandahin ang mga pampublikong paaralan at pagagandahin din ang imprastraktura. Dahan-dahan nitong wawakasan ang public subsidies sa mga pribadong eskuwelahan at hindi hihikayatin ang specialized public schools, upang bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay at i-promote ang greater social diversity sa pampublikong sistema. Babaguhin nito ang curriculum para mas pagtuunan ng pansin ang kasaysayan at literatura ng Quebec at kasama ang First Nations, i-highlight ang kultura at lengguwahe ng Indigenous people. Gagawa ito ng mga klase sa civics, kasama ang sekularismo ng Quebec at gagawing mandatory ang sex education.

Conservative Party of Quebec

Susuportahan ng Parti conservateur du Québec ang charter schools model at bibigyan ang mga magulang ng mas maraming kalayaan upang mamili kung saan mag-aaral ang kanilang mga anak, kasama ang sa bahay. Paluluwagin nito ang home-schooling rules at magbibigay ng mas maraming resources, katulad ng fiscal support. Pagagandahin nito ang vocational training at papayagan ang mga estudyante sa Grade 9 na makakuha ng vocational training habang pinu-pursue ang kanilang diploma. Sisiguraduhin nito ang early testing at mas maraming tulong para sa mga estudyante na may special needs, kasama ang gifted learners. Hahayaan nito ang CEGEPs at mga unibersidad na magkaroon ng independent committees para maitatag ang codes of conduct at magpasya sa mga alitan tungkol sa freedom of expression. Papayagan nito ang mga estudyante na mag-opt out sa pagbabayad ng fees sa student associations.

Alamin dito ang iba pang pangako ng limang pangunahing partido sa Quebec (bagong window).

Kaugnay na mga ulat:

Isang artikulo na kinuha sa CBC News at isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Mga Ulo ng Balita